LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN


THỜI GIAN
NỘI DUNG
THỰC HIỆN
Từ 08h00 ngày 10/06/2021 đến 15h00 ngày 15/06/2021
Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website http://dhcd.shs.com.vn/
Ban Tổ chức hỗ trợ
Từ 13:00 ngày 16/06/2021 đến khi kết thúc phiên họp
Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, theo dõi và kiểm tra lại đường truyền chuẩn bị cho Phiên họp chính thức
Ban Tổ chức hỗ trợ
 
ĐHĐCĐ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NGÀY 16/06/2021
 
13:30
Đón tiếp khách mời, cổ đông tham dự trực tiếp
Ban Tổ chức
Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết
-
14:00
Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
Dẫn CT
14:05
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH
Ban KTTC CĐ
14:10
Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
Dẫn CT
14:15
Hướng dẫn biểu quyết, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
Chủ tọa
14:20
TV Đoàn Chủ tịch
14:30
Báo cáo của Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc
14:45
Trưởng Ban kiểm soát
15:00
Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo:
Chủ tọa
15:20
Tờ trình tại Đại hội:
Thành viên Đoàn Chủ tịch
-
-
3. Tờ trình 03 về Phương án Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng VĐL
-
4. Tờ trình 04 về Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty
-
5. Tờ trình 05 về Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2021
-
6. Tờ trình 06 về Phương án sửa đổi và áp dụng các văn bản sửa đổi theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp:
-
- Điều lệ Công ty;
-
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
-
- Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa;
-
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
-
7. Tờ trình 07 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
-
Các vấn đề khác có liên quan (nếu có)
-
15:45
8. Tờ trình 08 lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
Thành viên Ban Kiểm soát
9. Tờ trình 09 sửa đổi và áp dụng bản sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
-
15:55
Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình
Chủ tọa
16:25
Nghỉ giải lao
Dẫn CT
16:55
Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
Ban Kiểm phiếu
17:10
Thông qua Biên bản Đại hội
Ban Thư ký
17:20
Kết thúc