LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN


THỜI GIAN
NỘI DUNG
THỰC HIỆN
Từ 10h00 ngày 22/04/2022 đến 12h00 ngày 27/04/2022
Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website http://dhcd.shs.com.vn/
Ban Tổ chức hỗ trợ
Từ 13h00 ngày 27/04/2022 đến khi kết thúc phiên họp
Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, tham gia Đại hội.
Ban Tổ chức hỗ trợ
 
ĐHĐCĐ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2022
 
14:00
Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
Dẫn CT
14:05
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH
Ban KTTC CĐ
14:10
Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch
Dẫn CT
14:15
Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
Chủ tọa
14:20
Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
Chủ tọa
14:30
TVHĐQT
14:40
Tổng Giám đốc
15:00
Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021
Trưởng Ban kiểm soát
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
-
Tờ trình về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
-
15:15
Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:
TV Đoàn Chủ tịch
1.   Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
-
2.   Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH;
-
3.   Tờ trình về việc niêm yết Trái phiếu;
-
4.   Tờ trình về Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm;
-
5.   Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS;
-
6.   Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;
-
7.   Tờ trình v.v thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính;
-
8.   Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi;
-
9.   Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
-
15:45
Tờ trình thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
TV Đoàn Chủ tịch
15:50
Công bố Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
TV Đoàn Chủ tịch
16:05
Đại hội thảo luận
Chủ tọa
16:05
Bỏ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
-
16:35
Nghỉ giải lao
Dẫn CT
17:10
Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử
Ban Kiểm phiếu và bầu cử
17:15
Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt
17:20
Thông qua Biên bản Đại hội
Ban Thư ký
17:30
Bế mạc Đại hội
Chủ tọa