ĐĂNG KÝ THAM DỰ


B1: Đăng ký thông tin B2: Tạo tài khoản đăng nhập B3: Xác nhận OTP B4: Kết thúc
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Ghi chú: Những nội dung có tiêu đề màu đỏ là bắt buộc phải nhập thông tin
Chọn tư cách đăng ký tham dự đại hội?
Là cổ đông ?
Là người được ủy quyền ?
Họ và Tên:
Mã cổ đông: Quốc tịch:
Quý cổ đông là cá nhân hay tổ chức ?
Là cá nhân ?
Là tổ chức ?
Số đăng ký sở hữu (ĐKSH: Là số CMND/CCCD/ĐKKD): Ngày cấp giấy ĐKSH (là ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD):
Địa chỉ:
Chọn hình thức xác thực (mã OTP):
Xác thực qua tin nhắn Điện thoại ?
Xác thực qua Email ?
Số điện thoại: Email thông báo:
Hình thức tham dự:
Tham dự online ?
Ủy quyền ?
Hình thức bỏ phiếu:
Điện tử ?
Ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu (Mặt trước): Ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu (Mặt sau):
   
Ảnh chân dung: